logolhdn
Portal Rasmi
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
Utama / Rayuan
HAK RAYUAN DAN MASA UNTUK MEMBUAT RAYUAN

1.
Seksyen 99 ACP memperuntukkan bahawa seseorang yang tidak berpuas hati dengan sesuatu taksiran yang telah dibuat untuk mana-mana tahun taksiran ke atasnya oleh Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri (KPHDN) berhak merayu terhadap taksiran itu.
2.
Walau bagaimanapun, peruntukan ini tidak terpakai kepada kes-kes berikut:
a)
taksiran disifatkan di bawah subseksyen 90(1) ACP 1967; ATAU
b)
taksiran disifatkan untuk Borang Nyata Cukai Pendapatan (BNCP) terpinda di bawah seksyen 91A ACP 1967
Melainkan pembayar cukai tidak bersetuju dengan layanan di dalam KU atau pendirian, ketetapan dan amalan KPHDN yang terdapat pada masa semasa taksiran itu dibuat. Contoh pendirian, ketetapan dan amalan adalah seperti berikut:
i.
surat ketetapan persendirian atau ketetapan awal;
ii.
garis panduan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM);
iii.
keputusan kes undang-undang di peringkat Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan (PKCP) dan mahkamah; ATAU
iv.
bukti bertulis lain.
3.
Oleh itu Seksyen 99 ACP 1967 hanya terpakai untuk rayuan terhadap notis taksiran yang dibuat untuk mana-mana tahun taksiran bagi kes-kes seperti di bawah:
a)
Taksiran/taksiran tambahan/taksiran pendahuluan yang dibuat oleh KPHDN hasil daripada penemuan audit meja atau audit luar; ATAU
b)
Taksiran anggaran (best judgement assessment) yang dibuat tanpa BNCP atau BNCP lewat dikemukakan iaitu di luar tempoh yang ditetapkan di bawah subseksyen 90(3) ACP 1967.
4.
Rayuan hendaklah dibuat dengan mengemukakan Borang Q tidak lewat dari tiga puluh (30) hari selepas notis taksiran diserahkan sepertimana yang diperuntukkan di bawah subseksyen 99(1) ACP 1967.

PROSEDUR RAYUAN (BORANG Q)

1.
Orang yang membuat rayuan (perayu) hendaklah mengemukakan empat (4) salinan Borang Q bagi setiap tahun taksiran dan perlu memastikan sekurang-kurangnya satu (1) salinan Borang Q adalah salinan asal manakala tiga (3) salinan lagi boleh difotokopi.
2.
Borang Q dan lampiran (jika ada) yang dikemukakan oleh perayu tidak boleh disertakan bersama-sama dengan dokumen lain. Borang Q yang lengkap berserta dengan alasan hendaklah dikemukakan ke cawangan LHDNM yang mengendalikan fail cukai pendapatan perayu. Borang Q boleh dimuat turun dan dicetak daripada pautan berikut:
Borang Q bagi rayuan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967
Borang Q bagi rayuan di bawah Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976
Borang Q bagi rayuan di bawah Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967
Rayuan di bawah seksyen 109H Akta Cukai Pendapatan 1967 (bagi kes cukai pegangan)
3.
Borang Q yang lengkap hendaklah mengandungi maklumat berikut:
a)
Tarikh dan amaun cukai yang kena dibayar (Amaun cukai yang kena dibayar adalah merujuk kepada notis taksiran yang dipertikaikan);
b)
Alasan rayuan secara terperinci dan mengandungi maklumat lain yang diperlukan oleh borang itu; DAN
c)
Borang Q mesti ditandatangani oleh perayu iaitu orang yang ditaksir dan dikenakan cukai. Bagi kes syarikat dan perkongsian liabiliti terhad, Borang Q hendaklah ditandatangani oleh orang yang diberi kuasa di bawah seksyen 75 dan 75B ACP masing-masing.
4.
Borang Q tidak boleh ditandatangani oleh ejen cukai atau peguam.
5.
Borang Q yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada perayu.

PROSEDUR RAYUAN LEWAT (BORANG N)

1.
Bagi rayuan yang tidak dikemukakan dalam tempoh yang ditetapkan, permohonan lanjutan masa untuk merayu boleh dibuat melalui Borang N.
2.
Perayu perlu mengemukakan alasan yang kukuh bagi permohonan lanjutan masa. Salah satu alasan yang boleh dipertimbangkan adalah keadaan di luar kawalan perayu contohnya: perayu dimasukkan ke hospital bagi suatu tempoh yang panjang, berada di luar negara, terlibat dengan bencana alam atau sebab-sebab lain yang munasabah dan sah.
3.
Borang N hendaklah dihantar ke cawangan LHDNM yang mengendalikan fail cukai pendapatan perayu. Perayu hendaklah mengemukakan dua (2) salinan Borang N bagi setiap tahun taksiran iaitu satu (1) salinan Borang N asal manakala satu (1) salinan lagi adalah salinan fotokopi. Borang N boleh dimuat turun dan dicetak daripada pautan berikut:
Borang N bagi rayuan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967
Borang N bagi rayuan di bawah Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976
Borang N bagi rayuan di bawah Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967
4.
Jika permohonan lanjutan masa diluluskan, LHDNM akan mengeluarkan Borang CP15A-Pin.1/2009 untuk memaklumkan tarikh lanjutan baru penyerahan Borang Q, iaitu tiga puluh (30) hari dari tarikh CP15A.
5.
Sekiranya lanjutan masa tidak dibenarkan, Borang N bersama-sama dengan kenyataan alasan penolakan oleh KPHDN (Borang CP15B) akan dikemukakan kepada PKCP. Apabila Borang N dan kenyataan alasan tersebut dikemukakan kepada PKCP, KPHDN akan memaklumkan kepada perayu secara bertulis dan akan mengemukakan sekali sesalinan kenyataan alasan tersebut.
6.
Dalam tempoh dua puluh satu (21) hari selepas menerima pemberitahuan, perayu boleh mengemukakan kepada PKCP ulasan atau hujahnya secara bertulis berhubung dengan permohonannya dan kenyataan KPHDN.
7.
Sekiranya PKCP bersetuju membenarkan lanjutan masa, PKCP akan memaklumkan perayu dan menyatakan tarikh Borang Q perlu dikemukakan.
8.
Sekiranya permohonan ditolak, perayu akan dimaklumkan oleh PKCP dan perayu tidak berhak membuat rayuan selanjutnya. Keputusan PKCP adalah muktamad.

PERMOHONAN RELIF BERKENAAN KESILAPAN ATAU KHILAF DI BAWAH SEKSYEN 131 ACP

1.
Selain daripada rayuan di bawah seksyen 99 ACP, seorang pembayar cukai boleh membuat permohonan relif ke atas kesilapan atau khilaf dalam BNCP yang dibuat olehnya. Penentuan sama ada pembayar cukai telah melakukan kesilapan atau khilaf merupakan persoalan fakta dan undang-undang.
2.
Beban pembuktian terdapatnya kesilapan atau khilaf adalah terletak di pihak pembayar cukai. KPHDN hanya akan menyemak semula taksiran sekiranya dia berpuas hati bahawa pembayar cukai telah melakukan kesilapan atau khilaf dalam BNCP atau penyataan yang dibuat olehnya bagi tujuan ACP yang dikemukakan kepada KPHDN.
3.
Syarat-syarat bagi permohonan relif adalah:
a)

Permohonan relif tidak akan dipertimbangkan sekiranya BNCP yang dikemukakan selari dengan pendirian, ketetapan dan amalan KPHDN yang terdapat pada masa taksiran itu dibuat.

b)

Pembayar cukai hendaklah membayar kesemua cukai yang telah dibuat bagi tahun taksiran berkenaan.

c)

Pembayar cukai perlu membuat permohonan bertulis melalui surat atau Borang CP15C kepada KPHDN dalam tempoh masa lima (5) tahun selepas berakhirnya tahun taksiran di mana taksiran disifatkan atau dibangkitkan.

PROSEDUR PERMOHONAN RELIF

1.
Permohonan relif boleh dibuat sama ada melalui surat atau Borang CP15C dengan menyatakan alasan-alasan terperinci berkaitan dengan permohonan tersebut. Borang CP15C boleh dimuat turun melalui pautan berikut:
CP15C
2.
Sekiranya surat atau Borang CP15C tidak diisi dengan butiran yang betul, permohonan akan dikembalikan kepada pembayar cukai bagi membolehkan pembayar cukai mengemukakan permohonan relif yang baru.
3.
Sekiranya permohonan relif ini diluluskan oleh KPHDN, taksiran akan dipinda dan taksiran kurangan akan dikeluarkan.
4.
Jika permohonan relif ditolak oleh KPHDN, surat penolakan permohonan berserta alasan penolakan akan dikeluarkan kepada pembayar cukai.
5.
Jika pembayar cukai tidak setuju dengan keputusan tersebut, beliau boleh meminta KPHDN melalui surat untuk menghantar permohonan relif (yang telah dikemukakan sebelum ini) kepada Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh surat penolakan. KPHDN akan mengemukakan permohonan pembayar cukai kepada PKCP dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh penerimaan surat permohonan tersebut.
6.
Dalam kes di mana BNCP yang disifatkan atau BNCP terpinda yang disifatkan telah dikemukakan selaras dengan pendirian, ketetapan dan amalan KPHDN yang terdapat pada masa taksiran itu dibuat, permohonan pembayar cukai untuk relif di bawah seksyen 97A dan 131 ACP kerana kesilapan atau khilaf tidak boleh diterima walaupun pembayar cukai boleh membuktikan terdapat kesilapan atau khilaf melainkan kesilapan dari segi aritmetik atau pengiraan sahaja.

PROSIDING RESOLUSI PERTIKAIAN (PRP)

1.
Sesi PRP boleh diadakan atas permintaan Pembayar Cukai atau mengikut keperluan Jabatan Resolusi Pertikaian atau Pejabat Pengarah Negeri. Proses ini berkesan sebagai medium untuk menyemak dan menyelesaikan kes sebelum Borang Q dikemukakan kepada PKCP.
2.
PRP dapat menjimatkan kos dan masa Pembayar Cukai dan LHDNM serta merupakan satu platform yang efektif untuk mewujudkan engagement antara LHDNM dengan Pembayar Cukai.
3.
Sekiranya pembayar cukai ingin memohon mengadakan PRP, pembayar cukai perlu mengenal pasti Borang Q tersebut sama ada dikendalikan di peringkat Jabatan Resolusi Pertikaian atau Pejabat Pengarah Negeri. Permohonan boleh dimajukan ke Jabatan Resolusi Pertikaian atau Pejabat Pengarah Negeri yang mengendalikan rayuan tersebut.

Bahagian Resolusi Pertikaian

Mengendalikan kes-kes Borang Q yang dikemukakan oleh:

1.
Cawangan Pembayar Cukai Besar,
2.
Cawangan Cukai Multinasional,
3.
Cawangan Industri Khas,
4.
Cawangan Siasatan,
5.
Jabatan Tindakan Khas,
6.
Jabatan Siasatan, DAN
7.
Jabatan Operasi Khas.
Pejabat Pengarah Negeri Cawangan Kendalian
PPN WP Kuala Lumpur
1.
2.
3.
Cawangan Duta
Cawangan Tidak Bermastautin
Cawangan Kuala Lumpur Bandar
PPN WP Putrajaya
1.
2.
3.
Cawangan Cheras
Cawangan Wangsa Maju
Cawangan Bangi
PPN Selangor
1.
2.
3.
Cawangan Shah Alam
Cawangan Klang
Cawangan Petaling Jaya
PPN Johor
1.
2.
3.
Cawangan Johor Bahru
Cawangan Kluang
Cawangan Muar
PPN Pahang
1.
2.
3.
Cawangan Kuantan
Cawangan Raub
Cawangan Temerloh
PPN Perak
1.
2.
3.
Cawangan Ipoh
Cawangan Teluk INtan
Cawangan Taiping
PPN Pulau Pinang
1.
2.
Cawangan Pulau Pinang
Cawangan Bukit Mertajam
PPN Kedah / Perlis
1.
2.
3.
Cawangan Kangar
Cawangan Alor Setar
Cawangan Sungai Petani
PPN Terengganu / Kelantan
1.
2.
Cawangan Kuala Terengganu
Cawangan Kota Bharu
PPN Negeri Sembilan / Melaka
1.
2.
Cawangan Seremban
Cawangan Melaka
PPN Sarawak
1.
2.
3.
4.
Cawangan Kuching
Cawangan Miri
Cawangan Bintulu
Cawangan Sibu
PPN Sabah
1.
2.
3.
4.
5.
Cawangan Kota Kinabalu
Cawangan Keningau
Cawangan Tawau
Cawangan Sandakan
Cawangan Labuan
Bagi penjelasan yang lebih lanjut berkaitan rayuan ke atas taksiran cukai yang dibangkitkan, sila rujuk kepada Ketetapan Umum No.12/2017.

Di lawati : 716,104
Kemaskini : : 2020-08-14 11:43:21

.Ibu Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Menara Hasil, Persiaran Rimba Permai, Cyber 8, 63000 Cyberjaya Selangor. .

150 jata mof msc anm kastam bnm lada spr
Tarikh Kemaskini : 13 Apr 2021
Pengunjung : MALAYSIA Flag 176 Online : 176
Paparan terbaik menggunakan pelayar Chrome,Internet Explorer(Versi Terkini) atau Mozilla Firefox dengan resolusi skrin 1280x800. Hak Cipta Terpelihara 2015 © LHDNM
PENAFIAN : Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.
Pengguna Hari Ini: 88,116
Jumlah Pengguna Bulan : ( 04 / 2021 ) 1,006,020
Jumlah Pengguna Tahun : ( 2021 ) 8,654,757
Jumlah Keseluruhan Pengguna : 257,870,771
Jumlah Pengguna Bulan :( 03 / 2021 ) 3,154,397
Jumlah Pengguna Tahun : ( 2020 ) 24,046,897