printer

PROSEDUR RAYUAN LEWAT (BORANG N)

1.
Bagi rayuan yang tidak dikemukakan dalam tempoh yang ditetapkan, permohonan lanjutan masa untuk merayu boleh dibuat melalui Borang N.
2.
Perayu perlu mengemukakan alasan yang kukuh bagi permohonan lanjutan masa. Salah satu alasan yang boleh dipertimbangkan adalah keadaan di luar kawalan perayu contohnya: perayu dimasukkan ke hospital bagi suatu tempoh yang panjang, berada di luar negara, terlibat dengan bencana alam atau sebab-sebab lain yang munasabah dan sah.
3.
Borang N hendaklah dihantar ke cawangan LHDNM yang mengendalikan fail cukai pendapatan perayu. Perayu hendaklah mengemukakan dua (2) salinan Borang N bagi setiap tahun taksiran iaitu satu (1) salinan Borang N asal manakala satu (1) salinan lagi adalah salinan fotokopi. Borang N boleh dimuat turun dan dicetak daripada pautan berikut:
Borang N bagi rayuan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967
Borang N bagi rayuan di bawah Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976
Borang N bagi rayuan di bawah Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967
4.
Jika permohonan lanjutan masa diluluskan, LHDNM akan mengeluarkan Borang CP15A-Pin.1/2009 untuk memaklumkan tarikh lanjutan baru penyerahan Borang Q, iaitu tiga puluh (30) hari dari tarikh CP15A.
5.
Sekiranya lanjutan masa tidak dibenarkan, Borang N bersama-sama dengan kenyataan alasan penolakan oleh KPHDN (Borang CP15B) akan dikemukakan kepada PKCP. Apabila Borang N dan kenyataan alasan tersebut dikemukakan kepada PKCP, KPHDN akan memaklumkan kepada perayu secara bertulis dan akan mengemukakan sekali sesalinan kenyataan alasan tersebut.
6.
Dalam tempoh dua puluh satu (21) hari selepas menerima pemberitahuan, perayu boleh mengemukakan kepada PKCP ulasan atau hujahnya secara bertulis berhubung dengan permohonannya dan kenyataan KPHDN.
7.
Sekiranya PKCP bersetuju membenarkan lanjutan masa, PKCP akan memaklumkan perayu dan menyatakan tarikh Borang Q perlu dikemukakan.
8.
Sekiranya permohonan ditolak, perayu akan dimaklumkan oleh PKCP dan perayu tidak berhak membuat rayuan selanjutnya. Keputusan PKCP adalah muktamad.